تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر (Populus deltoides) فشرده‌شده با فرایند ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی (ترکیبی از دو تکنیک تیمار بخار گرمایی و عملیات فشرده­سازی) بود. در این بررسی تیمار بخار گرمایی چوب صنوبر در دماهای 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان­های ماندگاری 20 و 40 دقیقه انجام شد. سپس تیمار فشرده‌سازی چوب صنوبر در دمای پرس 160 درجه سانتی‌گراد، زمان پرس 20 دقیقه و با دو ضریب فشردگی 40 و 60 درصد (جهت شعاعی) صورت پذیرفت. برای ساخت گلولام، از اتصال انگشتی و چسب پلی اورتان استفاده گردید. خواص فیزیکی و مکانیکی گلولام ساخته‌شده ازجمله جذب آب، واکشیدگی شعاعی و مماسی، جدا شدن لایه­ها، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت برشی خط چسب موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خواص فیزیکی و مکانیکی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر تیمار شده با فرایند بخار گرمایی- مکانیکی افزایش می­یابد. بر اساس نتایج میزان جذب آب و واکشیدگی شعاعی گلولام ساخته‌شده از چوب­های تیمار شده با فرایند ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی افزایش می­یابد. همچنین فرایند ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی سبب کاهش میزان جدا شدن لایه­های گلولام پس از چرخه­های غوطه­وری- خشکاندن می­گردد. ویژگی­های مکانیکی گلولام­های ساخته‌شده ازجمله مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته خمشی در اثر تیمار ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی افزایش‌یافته؛ اما مقاومت برشی خط چسب گلولام­ها در اثر این تیمار کاهش می­یابد. لذا نتایج بیانگر بهبود برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلولام در اثر فرایند ترکیبی بخار گرمایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها