تعیین شاخص‌ها ی تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) کیمیا چوب گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 علوم و صنایع چوب و کاغذ

3 دانشگاه تهران، دکتری

4 عضو هیات علمی

چکیده

عملیات تولید نقش کلیدی در کاهش آثار محیط زیستی در مراحل مختلف چرخۀ عمر محصول از استخراج مواد تا تولید، استفاده نهایی، استفادة مجدد و بازیافت دارند. بنابراین درک مسئولیت محیطی در زمینۀ تولید موجب دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار محصولات می‌شود. بنابراین رویکردهای مباحثی مختلف از جمله تولید پاکتر به منظور پیشگیری از آلایندگی صنایع مطرح میگردند. از آنجایی که صنعت تخته فیبر دانسیته متوسط از جمله صنایعی است که حجم زیادی از مواد و انرژی را مصرف می کند، این تحقیق به عنوان یک مدل راهبردی برای افزایش بهره‌وری و به حداقل رساندن آلودگی و مصرف انرژی در چارچوب بهبود مستمر حفاظت از محیط زیست در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط در نظر گرفته شده است. بدین منظور با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یک سلسله با سه سطح، 5 شاخص (اصلاح محصول، تغییر فرآیند، درخت محصول، بازیافت و سرمایه‌های انسانی) و 45 زیر شاخص در شرکت تخته فیبر دانسیته متوسط کیمیا چوب جهت تولید پاکتر ساختار‌دهی شد. سپس از طریق متد دلفی (پرس و جو از افراد متخصص در امر) مقایسات زوجی انجام شد. نتایج در ارزیابی کلی نشان داد که شاخص تغییر فرآیند بالاترین اولویت را در بین شاخص‌ها و برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از توقف بی مورد دستگاه‌ها و تجهیزات بالاترین اولویت را در بین کلیه زیر‌شاخص‌ها داشته است. نرخ ناسازگاری کلی در این بررسی 1/0 است که دلالت بر ثبات نتایج بدست آمده دارد.

کلیدواژه‌ها