استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری(ECF) خمیرکاغذ باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

4 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

چکیده

این تحقیق با هدف رنگ‌بری ECFخمیرکاغذ سودای باگاس تولید شده در صنایع کاغذ پارس با اکسیژن (O)، دی اکسیدکلر (D) و پراکسید هیدروژن (P) در حضور فتوکاتالیزور نانوذره دی‌اکسید تیتانیم (T) و متیلن آبی (M) به‌عنوان جایگزینی برای هیپوکلریت سدیم (H) انجام شد. رنگ‌بری خمیرکاغذها طی توالی‌هایHH ، O، OD، OD(Ep)T1، OD(Ep)T2، OD(Ep)T1m و OD(Ep)T2m انجام شد. خواص فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذها و کاغذهای دست‌ساز و COD پساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این نتایج، عدد کاپا خمیرکاغذها طی دو توالی OD(Ep)T1m و OD(Ep)T2m معادل نمونه شاهد رنگبری شده با توالی HH از صنایع کاغذ پارس بود. اما درجه بسپارش خمیرکاغذ بعد از دو توالی اخیر دو برابر نمونه شاهد بود. نتایج درجه روشنی کاغذهای حاصل نشان داد که با استفاده از توالی-های OD(Ep)T1، OD(Ep)T2 OD(Ep)T1m و OD(Ep)T2m می‌توان به درجه روشنی مشابه نمونه شاهد صنایع کاغذ پارس (75 درصد ایزو) دست یافت. همچنین ارزیابی نتایج نشان داد که در صورت جایگزینی توالی HH با توالی OD(Ep)T1m و OD(Ep)T2m با عدد کاپای برابر می‌توان انتظار بهبود بازده (3 درصد)، گرانروی (207 درصد)، درجه بسپارش (213 درصد) خمیرکاغذ، و ماتی (5 درصد)، شاخص‌های مقاومت به کشش (7/2 درصد)، و پارگی (49 درصد) کاغذ را داشت ضمن این‌که COD پساب نیز 30 درصد کاهش خواهد یافت. به طورکلی، استفاده از نانوذره دی اکسید تیتانیم و متیلن آبی امکان دستیابی به خمیرکاغذ با درجه روشنی بیشتر و خواص مقاومتی مناسب‌تر را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها