اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ی لرگ(Pterocarya fraxinifolia)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چوب یکی از منابع بسیار مهم طبیعی بوده‌ و حفاظت از آن برای افزایش طول عمر محصولات ساخته شده، امری اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح با روغن‌های داغ سبب می‌شود که گرما به‌صورت یکنواخت به داخل چوب منتقل شود و با ایجاد تغییر شیمیایی در ماکرومولکول‌های چوب، آبدوستی آن را کم کند. در این پژوهش اثر اصلاح روغن‌گرمایی در حضور روغن بزرک بر خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی چوب گونه‌ی لرگ بررسی گردید. برای این منظور نمونه‌های چوبی در محیط روغن بزرک، تحت دمای 170،140و200 درجه‌سانتی‌گراد در دو بازه زمانی 2 و 4 ساعت گرمادهی شدند. بر اساس نتایج، جذب آب نمونه‌های اصلاح‌شده کمتر از شاهد بود و مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت با افزایش دمای تیمار کاهش یافت اما زمان اصلاح گرمایی تأثیر معنی‌داری نداشت. همچنین طیف‌سنجی مادون قرمز مؤید کاهش گروه‌های هیدروکسیل چوب، در نمونه‌های اصلاح روغن‌گرمایی شده می‌باشد که با افزایش دمای اصلاح، این کاهش محسوس‌تر گردید.

کلیدواژه‌ها