اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

در بررسی اثر فشرده­سازی بر خواص فیزیکی و مکانیکی گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) اصلاح شیمیایی و گرمایی شده، اصلاح گرمایی در دمای 170 درجه سانتی‌گراد، اصلاح شیمیایی با گلوتارآلدئید و فشرده­سازی در 3 سطح 10، 25 و 40 درصد در زمان پرس 2 ساعت انجام شد. دانسیته­ چوب اصلاح گرمایی و شیمیایی شده با افزایش فشردگی از 25 به 40 درصد، به ترتیب 13 و 8 درصد افزایش یافت. بازگشت فنری و جذب رطوبت در اصلاح تلفیقی گرمایی/فشرده­سازی بیشتر از شیمیایی/فشرده­سازی بود. جذب آب و واکشیدگی ضخامت در فشرده­سازی 10 درصد بیشتر از شاهد اصلاح شیمیایی و گرمایی بود، ولیکن با افزایش فشردگی، کاهش معنی­دار یافت. خواص مکانیکی در هر دو اصلاح گرمایی و شیمیایی با افزایش نسبت فشردگی بهبود یافت. بهبود مدول خمشی با افزایش فشردگی در هر دو اصلاح، از فشردگی 25 به 40 درصد، بیش از 10 به 25 درصد بود که در نمونه­های اصلاح گرمایی شده محسوس­تر بود. مقاومت نیز با افزایش فشردگی بهبود یافت، ولیکن نسبت این بهبود در فشردگی 40 درصد کاهش یافت. افزایش فشردگی به بهبود معنی­دار فشار موازی الیاف و سختی نیز انجامید که در نمونه­های اصلاح‌شده با گلوتارآلدئید در مقایسه با گرمایی محسوس­تر بوده است.

کلیدواژه‌ها