تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در راستای استفاده بهینه از نرمه‌ها و قطعات الیاف و نحوه کاربرد آنها در ساختار کاغذ، چند نوع مقوای چند لایه تولید شد و اثر جداسازی و انتقال نرمه‌ها و ذرات ریز به لایه وسط و یا حذف آنها از لایه‌های فوقانی و تحتانی، بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مشخص نمود که با حذف نرمه و تولید مقوای سه لایه بدون نرمه، مقاومت خمشی و شاخص مقاومت خمشی مقوا افزایش یافت. هرچند بررسی ویژگی حجیمی و نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مقواها نشان داد، لایه‌های بدون نرمه، حجیم و ناهموار بوده‌اند در حالی که افزودن نرمه به لایه‌های وسط، تراکم این لایه را بسیار زیاد نموده است. آزمون خاکستر نرمه‌ها مشخص ساخت که درصد قابل توجهی از نرمه‌ها و ذرات ریز را پرکننده‌ها و مواد معدنی تشکیل داده‌ بودند. همچنین مشخص‌ گردید که تولید مقوا باساختار چندلایه، اثر منفی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بررسی شده نداشته است.

کلیدواژه‌ها