به کارگیری کاغذ دارای پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی اتیلن در بسته‌بندی‌های مواد غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج، ایران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

4 پژوهشکده پوشش های سطح و فناورری های نوین، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران.

5 گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

بسته‌بندی مواد غذایی نقش کلیدی در تأمین سلامت و ایمنی مواد غذایی ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش تهیه کاغذ بسته‌بندی جدید با اعمال پوشش ممانعتی بر پایه ترکیبی از پروتئین ایزوله سویا و امولسیون موم پلی‌اتیلن بود. برای این منظور ویژگی‌های مکانیکی، مقاومت به جذب آب و نفوذپذیری در برابر اکسیژن نمونه‌ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که افزودن موم پلی اتیلن به کاهش مقاومت کششی مقواهای پوشش‌دار انجامید، اما اختلاف معنی داری بین مقواهای پوشش‌دهی شده با پروتئین و ترکیب حاوی 30 درصد موم پلی‌اتیلن وجود نداشت. مقواهای پوشش‌دهی شده با ترکیب حاوی 50 درصد موم پلی‌اتیلن تنها 6 درصد کاهش در مقاومت کششی در مقایسه با نمونه‌های پوشش‌دهی شده با پروتئین نشان دادند. با افزایش سهم پلی‌اتیلن در فرمولاسیون پوشش، میزان نفوذپذیری اکسیژن در مقواهای پوشش‌دار افزایش یافت، اما جذب آب و نفوذپذیری بخار آب به شدت کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات