بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگزای متیلن آبی به‌روش غیر خطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

پسآب‌های صنعتی معمولاً، یکی از عمده‌ترین صنایع آلاینده محیط زیست به‌شمار می‌روند. تخلیه فاضلاب‌های رنگی صنایع در آب‌های پذیرنده منجر به بروز پدیده اتریفیکاسیون یون و از نظر بهداشتی دارای خاصیت سرطان‌زایی و جهش‌زایی می‌باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی حذف رنگ متیلن آبی از محیط‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت کربن فعال حاصل از پسماند توتون و نانو اکسید روی (TRAC/ZnO) می‌باشد. این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بود. در این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد جاذب بررسی شد و ایزوترم‌ها و سینتیک‌های جذب به صورت غیرخطی تعیین شد و غلظت رنگ به‌روش اسپکتروفتومتری در طول موج 664 نانومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادکه با افزایش زمان تماس، دوز جاذب و pH، میزان حذف افزایش خواهد یافت ولی با افزایش غلظت رنگ میزان حذف کاهش می‌یابد. بالاترین کارایی حذف برای غلظت اولیه 50 میلی‌گرم بر لیتر، pH برابر با 10، زمان فراصوت‌دهی 8 دقیقه و دوز جاذب 05/0 گرم بر لیتر بدست آمد. حذف رنگ با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO از ایزوترم فروندلیچ (99/0=R2) و سینیتیک شبه مرتبه دوم (92/0= R2) تبعیت می‌کند. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت TRAC/ZnO به‌طور قابل ملاحظه‌ای قادر به حذف رنگزای متیلن آبی در مدت زمان کم از محلول‌های آبی می‌باشد. بنابراین به‌عنوان یک جاذب موثر می‌تواند جهت حذف مواد رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات