اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع‌کننده در آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

2 کارشناسی ‌ارشد بیولوژی و آناتومی چوب ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، اثر فشرده‌سازی سطحی بر اشباع‌پذیری چوب کاج جنگلی و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع در آن بررسی شد. فشرده‌سازی در دو سطح 10 و 20 درصد و در دو جهت شعاعی و مماسی در دمای 160 درجه سانتی‌گراد و فشار20 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در رطوبت تعادل 12 درصد برای مدت 3 دقیقه انجام شد. به منظور بررسی اشباع‌پذیری، نمونه‌ها به روش فشار متناوب همراه با خلاء ابتدایی با استفاده از رنگ رودامینB با غلظت5/0 درصد اشباع شدند و سپس با استفاده از نرم‌افزار ImageJ و میکروسکوپ نوری، پارامترهای اشباع‌پذیری اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر فشرده‌سازی بر اشباع‌پذیری متاثر از جهت و مقدار فشرده‌سازی است. در اثر فشرده‌سازی، بر اشباع‌پذیری پره‌های چوبی افزوده شد ولی تراکئیدهای عرضی اشباع نشدند. اشباع-پذیری چوب پایان بهتر از چوب آغاز بوده و کانال‌های رزینی نیز به خوبی اشباع شده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات