سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

3 دانشکده مهندسی چوب و فراورده های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه چوب و کاغذ دانشگاه منایع طبیعی ساری

5 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

6 گروه شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده

کربنات کلسیم رسوبی به عنوان یک پرکننده معدنی دارای مصارف صنعتی فراوانی می‌باشد. هدف از این تحقیق، اصلاح پرکننده‌ی کربنات کلسیم رسوبی با نشاسته کاتیونی ذرت و پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی به منظور ایجاد خصوصیت پیوندیابی هیدروژنی با الیاف سلولزی جهت استفاده در صنایع کاغذسازی بوده است. نمونه‌ها‌ی کربنات کلسیم رسوبی با استفاده از روش اصلاح همزمان با سنتز تولید شدند و نتایج نشان داد که با استفاده از روش کربنی‌کردن آهک هیدراته می‌توان از آهک صنعتی به نانو ذرات کربنات کلسیم رسوبی با ساختار مکعبی شکل دست یافت. طبق نتایج FESEM، با استفاده از این روش می‌توان مورفولوژی و سایز ذرات پرکننده را کنترل نمود. نتایج XRD و FT-IR حاکی از آن بودند که تمامی نمونه های سنتز شده دارای ساختار غالب کلسیت و مقدار اندکی از آراگونیت بوده اند. علاوه بر این، حضور ماده آلی در ساختار نمونه‌های اصلاح شده به وسیله تکنیک FT-IR مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات