تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد - گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ- دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه تهران

چکیده

مواد چسبناک به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در صنعت کاغذسازی و به ‌ویژه فرآیند بازیافت کارتن‌های کنگره‌ای کهنه (OCC) مطرح هستند. استفاده از پلیمرهای کاتیونی تثبیت ‌کننده یکی از مهمترین رویکردهای متداول کنترل این مواد مضر محسوب می‌شود. با این وجود، بدیهی است که علاوه بر ماهیت تثبیت‌کنندگی، بر ویژگی محصول نهایی نیز تاثیرگذار باشند. در این پژوهش، تاثیر استفاده از پلیمر کاتیونی صنعتیGL به عنوان عامل کنترل‌کننده مواد چسبناک در خمیرکاغذ OCC در سه سطح 4/0، 8/0 و 2/1 درصد و در دو محدوده pH 4 و 7 ویژگی‌های مقاومتی کاغذهای دست‌ساز بررسی شد. شناسایی GL توسط طیف‌سنجی FT-IR ثابت کرد که این ماده بر پایه پلی‌دادمک سنتز می‌شود. نتایج نشان داد که استفاده از این پلیمرکاتیونی در شرایط عملیاتی مناسب احتمالاً با متاثر ساختن شکل‌گیری و پیوندیابی بین الیاف با خنثی‌سازی و سپس تثبیت و دلمه کردن مواد چسبناک و نرمه‌ها به الیاف سبب بهبود ویژگی‌های مقاومتی کاغذ دست‌ساز شده است. این افزایش در 4=pH و7= pHبه ترتیب برای مقاومت به کشش 35 و 30 درصد، مقاومت به ترکیدن کاغذ 12 و 10 درصد، مقاومت به فشار لهیدگی لبه در حالت حلقه (RCT) 29 و 21 درصد، مقاومت به فشار لایه میانی (CMT) 19 و 32 درصد و مقاومت به پاره شدن کاغذ 10 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی، استفاده از 4/0 درصد پلیمرکاتیونی در 7pH= به عنوان مقدار بهینه تثبیت‌کننده کاتیونیGL برای کاربردهای صنعتی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات