استفاده از نانوالیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری تخصصی نانوسلولز و نانوفیلترهای سلولزی از دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد بازنشسته گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابطع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سلولز استات به عنوان فیلتر در سیگار استفاده می شود که وظیفه اصلی آن، خنک کردن و تمیز کردن دود سیگار می باشد. نانو سلولز‌ها دارای پتانسیل زیادی هستند، چراکه سلولز فروان‌ترین ماده خام بیولوژیک موجود در طبیعت بوده و به راحتی می‌تواند در مقیاس‌های میکرومتر تا نانومتر قابل دسترس باشد. در این تحقیق فیلترهایی با استفاده از نانوالیاف سلولز با درصد خلوص 15، 2% و 3% و اختلاط هرکدام از درصدهای مذکور با 5% کربن فعال ساخته شد و میزان کارایی آن بر تصفیه مواد مضر قابل جذب در بدن انسان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از روش انجماد سوسپانسیون نانوسلولز در نیتروژن مایع استفاده شد. پس از جایگذاری فیلترهای ساخته شده در سیگار، نمونه ها توسط دستگاه استعمال سیگار مورد آزمون قرار گرفتند و میزان مونوکسید کربن حاصل از سوختن سیگارها مستقیما توسط دستگاه مذکور اندازه گیری شد و برای محاسبه میزان نیکوتین و قطران از آزمون کروماتوگرافی گازی بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده از آزمون مونوکسید کربن و قطران نشان داد که استفاده از فیلترهای ساخته شده با نانوالیاف سلولز و کربن فعال در مقایسه با فیلترهای سلولز استات توانسته است بطور معنی داری سبب کاهش این عناصر سمی و مضر قابل جذب در ریه انسان گردد ( به ترتیب 6/59% و 77%). در حالیکه نیکوتین در بین تیمارهای مختلف نسبت به نمونه شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات