استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری تخصصی نانوسلولز و نانوفیلترهای سلولزی از دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد بازنشسته گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابطع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سلولز استات به‌عنوان فیلتر در سیگار استفاده می‌شود که وظیفه اصلی آن، خنک کردن و تمیز کردن دود سیگار می‌باشد. نانو سلولز‌ها دارای پتانسیل زیادی هستند، چراکه سلولز جزو فراوان‌ترین مواد خام بیولوژیک موجود در طبیعت بوده و به‌راحتی می‌تواند در مقیاس‌های میکرومتر تا نانومتر قابل‌دسترس باشد. در این تحقیق فیلترهایی با استفاده از نانو الیاف سلولز با درصد خلوص 5/1، 2 و 3 درصد و اختلاط هرکدام از درصدهای مذکور با 5 درصد کربن فعال ساخته شد و میزان کارایی آن بر تصفیه مواد مضر قابل‌جذب در بدن انسان موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور از روش انجماد سوسپانسیون نانو سلولز در نیتروژن مایع استفاده شد. پس از جایگذاری فیلترهای ساخته‌شده در سیگار، نمونه‌ها توسط دستگاه استعمال سیگار مورد آزمون قرار گرفتند و میزان مونوکسید کربن حاصل از سوختن سیگارها مستقیماً توسط دستگاه مذکور اندازه‌گیری شد و برای محاسبه میزان نیکوتین و قطران از آزمون کروماتوگرافی گازی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون مونوکسید کربن و قطران نشان داد که استفاده از فیلترهای ساخته‌شده با نانوالیاف سلولز و کربن فعال در مقایسه با فیلترهای سلولز استات توانسته است به‌طور معنی‌داری سبب کاهش این عناصر سمی و مضر قابل‌جذب در ریه انسان گردد (به ترتیب 59 و 77 درصد). درحالی‌که نیکوتین در بین تیمارهای مختلف نسبت به نمونه شاهد تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات