اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیإت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نمونه‌ای از کاربردهای با ارزش افزوده زیاد برای نرمه‌ها و قطعات لیگنوسلولزی الیاف کارتن‌های کنگره‌ای کهنه می‌تواند تولید سوپرجاذب‌ها باشد. اما از آنجایی که جذب آب در سوپرجاذب‌ها باعث افت شدید خواص مقاومتی می‌گردد و افزودن مواد اتصال دهنده شیمیایی باعث افزایش هزینه‌ها و مشکلات زیست‌محیطی می‌شود، لذا در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از ذرات معدنی جاذب مانند کائولینیت در ساختار سوپرجاذب، ویژگی‌های مکانیکی آن بهبود یابد. بر همین اساس، تصاویر میکروسکوپی الکترونی، طیف‌های اشعه ایکس و قابلیت جذب آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سوپرجاذب طبیعی تولیدی بدون هیچ گونه ماده شیمیایی قابلیت جذب آب تا بیش از 30 برابر وزن خود را داشته است. در نهایت مشاهده شد که با افزودن مقادیر زیاد کائولینیت میزان جذب آب کاهش یافت، اما افزودن مقدار مناسب کمتری (5%) از کائولینیت باعث بهبود ویژگی مکانیکی سوپرجاذب گردید، بدون اینکه میزان جذب آب کاهش معنی داری پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات