تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ساخت فیلترهای هوا با غلظت‌های مختلف نانوالیاف سلولز برای ارزیابی قابلیت استفاده از آن در جذب دی-اکسیدکربن است. در این تحقیق از روش خشک‌کن انجمادی برای ساخت فیلترها با سه غلظت مختلف (1، 5/1 و 2 درصد) استفاده شد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که هرچه مقدار غلظت‌ نانوالیاف سلولز بیشتر شود سطح ویژه افزایش می‌یابد اما تخلخل و قطر منافذ کاهش می‌یابند. نتایج حاصله توسط آزمونBET نیز تأیید شد. همچنین ویژگی‌های‌ مکانیکی و آزمون جذب دی‌اکسیدکربن بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که کاهش غلظت‌ نانوالیاف سلولز مقاومت مکانیکی و میزان جذب دی‌اکسیدکربن را کاهش می‌دهد، به طوری‌که کمترین مقاومت مکانیکی و جذب دی‌اکسیدکربن مربوط به غلظت 1 درصد نانوالیاف سلولز اصلاح نشده بود و بیشترین جذب دی‌اکسیدکربن مربوط به غلظت 2 درصد نانوالیاف سلولز اصلاح شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات