بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده چوب و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مهندسی صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

کاغذ یکی از مواد اصلی بسته‏ بندی است که می‏ تواند از محصول بدون آسیب به کیفیت آن محافظت کند، درحالیکه انعطاف‏ پذیر، تجزیه‏پذیر، تجدیدشونده و با قابلیت چاپ است. اخیراً نسل جدیدی از مواد با عنوان کاغذ سنگ وارد بازار شده است که یکی از موارد مصرف آن در بسته‏ بندی است. در این مقاله ویژگی‏های مکانیکی، ممانعتی و نوری این نوع از کاغذ ارزیابی و با کاغذ گلاسه که نوع باکیفیتی از کاغذ سلولزی است، مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که در ویژگی‏های ممانعتی شامل سرعت عبور بخار آب، عبور روغن و جذب آب کاغذ سنگی تقریباً نفوذناپذیر است. مقایسه ویژگی‏های نوری نشان داد که کاغذ سنگی نسبت به کاغذ و مقوای گلاسه درجه روشنی و ماتی کمتر، اما شفافیت بیش‏تری دارد. مقاومت به پارگی و کرنش کاغذ سنگی بیش‏تر از کاغذ و مقوای گلاسه است. اما مقاومت کششی و مقاومت به ترکیدگی کاغذ و مقوای گلاسه بیش‏تر از کاغذ سنگی است.

کلیدواژه‌ها