تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق پیش‌استخراج کاه گندم با آب داغ و سپس خمیر کاغذسازی مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون مورد مطالعه قرار گرفت. پیش استخراج همی‌سلولز‌ها با متغیرهای فرآیندی درجه حرارت 150 درجه سانتی‌گراد، زمان 45 دقیقه و نسبت آب به کاه 4 به 1 به عنوان تیمار بهینه انتخاب گردید. در میان خمیرکاغذهای حاصل از کاه گندم پیش استخراج نشده (شاهد) و پیش‌استخراج-شده، خمیرکاغذ مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه پیش‌استخراج‌شده بیشترین بازده را دارد. زیادترین افت بازده در خمیرکاغذهای حاصل از سودا-آنتراکینون از کاه پیش‌استخراج شده مشاهده می‌گردد. در شرایط مشابه فرآیندی اعداد کاپای خمیر کاغذهای سودا-آنتراکینون و مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه شاهد مقدار کمتری نسبت به خمیرکاغذهای حاصل از کاه پیش استخراج شده نشان می‌دهند و کمترین عدد کاپا متعلق به خمیر کاغذ مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه شاهد است. شاخص مقاومت به کشش در خمیرکاغذهای حاصل از کاه پیش‌استخراج‌شده هر دو فرآیند افت معنی‌داری پیدا می‌کنند. شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای سودا-آنتراکینون از کاه پیش‌استخراج‌شده بهبود اندکی نسبت به نمونه شاهد آن دارند اما کاهش اندکی در شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه پیش‌استخراج‌شده مشاهده می‌شود. شاخص مقاومت به پارگی در خمیرکاغذهای مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه پیش‌استخراج شده افزایش آشکاری می‌یابد. درجه روشنی در هر دو فرآیند خمیرکاغذسازی پس از پیش استخراج کاه دچار افت اندکی می‌شود. میزان ماتی در خمیرکاغذهای سودا-آنتراکینون و مونواتانول‌آمین-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده به ترتیب با کاهش و افزایش روبرو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات