بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با اتصال‌دهنده‌ی بیسکویت زیر بار فشاری و کششی قطری انجام شده است. اتصالات گوشه‌ای با اعضای اتصال از دو گونه‌ی راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba)، با 1 تا 2 بیسکویت به اندازه 10 و 20 و با کمک چسب‌های پلی‌وینیل استات (PVAc)، پلی‌اورتان (PU) و اوره فرمالدئید (UF)، ساخته‌شده و تحت آزمون قرار گرفتند. از آنجا که اتصال پین چوبی جزء متداول‌ترین اتصالات مبلمان محسوب می‌شود، آزمونه‌های شاهدی نیز با کمک پین و چسب PVAc به عنوان شاهد جهت مقایسه با اتصال‌دهنده بیسکویتی ساخته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل گونه‌ی اعضای اتصال، اندازه بیسکویت، تعداد اتصال‌دهنده و نوع چسب در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی در سطح 5 درصد معنی‌دار است. نتایج نشان دادند که ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده با گونه‌ی راش نسبت به گونه‌ی نراد بیشتر بوده و با افزایش اندازه و تعداد بیسکویت، ظرفیت تحمل تنش افزایش یافت. ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده با چسب پلی‌اورتان نیز نسبت به اتصال‌های ساخته‌شده با چسب پلی‌وینیل استات و اوره فرمالدئید بیشتر بود. ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده زیر بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی بود. بیشترین میزان ظرفیت تحمل تنش در اتصال‌های ساخته‌شده با گونه چوبی راش، دو اتصال‌دهنده، بیسکویت اندازه‌ی 20 و چسب پلی‌اورتان، در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات