اصلاح سطحی نانوبلورهای سلولزی با استفاده از پلاسمای رادیوفرکانسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر پلاسمای رادیوفرکانسی هگزامتیل‌دی‌سیلوکسان (HMDSO) روی خواص فیزیکی و آب گریزی نانوبلورسلولز (CNC) بررسی شده است. از این رو شاخص بلورینگی، تغییرات در گروه‌های عاملی، توپوگرافی سطح فیلم ها، پایداری حرارتی CNC و نانوبلورسلولز بعد از تیمار پلاسما (mCNC)، پراکنش در حلال‌های قطبی و غیر قطبی و زاویه تماس استاتیک بررسی شدند. طیف‌بینی XRD، عدم تغییر شاخص بلورینگی CNC را در اثر تیمار پلاسما نشان داد. جایگزینی بخشی از گروه‌های هیدروکسیل با گروه‌های Si به‌وسیله طیف‌سنجی FTIR تایید شد. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، افزایش ناهمواری سطح فیلم mCNC را نشان داد و آنالیز حرارتی TGA، افزایش میزان پایداری حرارتی mCNC را نسبت به CNC به اثبات رساند. بهبود خواص آب‌گریزی mCNC به‌وسیله اندازه‌گیری زاویه تماس نشان داده شد. همچنین بررسی پراکندگی mCNC در استون نشان داد که تیمار پلاسمای HMDSO روشی مناسب برای پراکنش بهتر و پایدارتر mCNC در حلال های غیر قطبی است.

کلیدواژه‌ها