بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال‌ سلولز تولید‌شده از کاغذ باطله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این تحقیق، ویژگی‌های ساختاری و پایداری حرارتی نانو کریستال سلولز تولید‌شده از کاغذ باطله مورد بررسی قرار‌گرفت. به‌منظور تولید نانوکریستال سلولز از روش هیدرولیز اسیدی استفاده‌شد. اندازه‌گیری ابعاد نانوذرات با میکروسکوپ FE-SEM انجام شد. برای بررسی ساختار شیمیایی و درجه بلورینگی نانو ذرات، به‌ترتیب از روش طیف‌سنجی با اشعه مادون قرمز (FT-IR) و پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده ‌شد. آنالیز توزین حرارتی (TGA) برای بررسی پایداری حرارتی نانوذرات انجام‌شد. قطر نانو ذرات حاصل از الیاف چوبی بکر، الیاف بازیافت شده از MDF و کاغذ باطله به‌ترتیب 94/18 ، 22/25و 11/24 نانومتر بود. نتایج نشان‌دهنده ساختار مشابه نانوسلولز حاصل از الیاف مختلف بود، اما کاهش جزئی در پایداری حرارتی نانوسلولز حاصل از کاغذ باطله مشاهده می‌شود. با توجه به شباهت ساختار و ویژگی‌های نانوسلولز حاصل از کاغذ باطله با نانوسلولز حاصل از سایر الیاف، کاغذ باطله می‌تواند به عنوان ماده‌اولیه قابل‌دسترس و ارزشمند برای تولید نانوکریستال سلولز مورد استفاده قرار‌گیرد.

کلیدواژه‌ها