اصلاح خواص چوب راش (Fagus orientalis) از طریق عبورجریان الکتریسیته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان-عضو هیات علمی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

3 هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی

چکیده

برای اصلاح خواص چوب روش های مختلف مکانیکی،شیمیایی و حرارتی وجود دارد که هدف آنها مسدود کردن و کاهش واکنش پذیری گروه های هیدوکسیل پلیمرهای دیواره سلولی است. هدف این پژوهش اصلاح خواص چوب راش ایرانی (Fagus orientalis) از طریق عبور جریان الکتریسیته است. برای هدایت جریان الکتریسیته به درون چوب از سه ماده آب ،محلول نمک در دو سطح و نانوذرات نقره نیز در دوسطح استفاده شده است. برای آنالیز و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری خواص فیزیکی ومکانیکی از روش فاکتوریل درقالب طرح کاملاتصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که عبور جریان الکتریسیته کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش را بهبود بخشیده است. عبورجریان از طریق محلول نمک 20 درصد و نانوذرات نقره(ppm) 200 مقاومت خمشی چوب راش را بترتیب 25 و 29 درصد افزایش داده است. عبور جریان توسط هردو ناقل مدول الاستیسیته چوب را چهار برابر کرده است. راندمان کاهش واکشیدگی حجمی چوب راش توسط محلول نمک30 درصد و برای نانوذرات نقره 35 درصد بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها