بررسی ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوشش‌دهی شده با ترکیب پکتین، پلی‌وینیل الکل و نانو دی‌اکسید تیتانیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

در این پژوهش برای پوشش‌دهی کاغذ بسته‌بندی، نخست از پکتین تقویت شده با پلی‌وینیل‌الکل و در گام دوم، از ترکیب پکتین تقویت شده با پلی‌وینیل‌الکل و نانو دی‌اکسید ‌تیتانیوم استفاده شده و در ادامه پس از پوشش‌دهی، خواص مکانیکی و نوری نمونه‌ها ارزیابی شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که پوشش تهیه شده در گام دوم، پارامترهای مقاومت‌ مکانیکی کاغذ را افزایش داده است (پارگی از 55/16 به 85/17 KPa.m2/g، کششی از 38/56 به 97/69 Nm/g و ترکیدگی از 806/2 به 037/4 mN.m2/g). در آزمون درجه روشنی نمونه‌های کاغذ تهیه شده در گام نخست کاهش درجه روشنی و در نمونه‌های تهیه شده در گام دوم، افزایش درجه روشنی نسبت به شاهد مشاهده گردید (کم‌ترین مقدار 99/16% و بیش‌ترین 09/20%). از سوی دیگر، ماتی نمونه‌های کاغذ تهیه شده در گام دوم، افزایش یافت (از 88/97 به 67/98 %).

کلیدواژه‌ها