تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

2 استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این تحقیق تاثیر فشرده‌سازی بر ویژگی‌های سطحی و کیفیت اتصالات چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای اصلاح مکانیکی چوب صنوبر ابتدا از پیش تیمار بخاردهی استفاده شد و سپس عملیات فشرده‌سازی با استفاده از پرس گرم آزمایشگاهی صورت پذیرفت. برای ارزیابی کیفیت سطح، زاویه تماس و زبری سطح نمونه‌های فشرده شده، در دو حالت قبل و پس از پرداخت سطح، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای بررسی تاثیر فرایند به کار گرفته شده بر کیفیت اتصالات، مقاومت برشی خط چسب نمونه‌ها و نیز میزان جدا شدن لایه‌ها در چرخه‌های غوطه‌وری در آب- خشکاندن و نیز جوشاندن- خشکاندن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فشرده‌سازی چوب صنوبر با استفاده از پیش تیمار بخاردهی، سبب کاهش زبری سطح نمونه‌ها و افزایش زاویه تماس قطره آب سطح نمونه‌های تیمار شده در مقایسه با نمونه‌های شاهد گردید. همچنین نتایج بیانگر اثر مثبت فرایند بکار گرفته شده در کاهش میزان جدا شدن لایه‌ها پس از چرخه‌های غوطه‌وری- خشکاندن و جوشاندن- خشکاندن بودند؛ اما مقاومت برشی خط چسب در نمونه‌های آزمونی با انجام فرایند فشرده‌سازی کاهش یافت. بررسی‌های میکروسکوپی نیز نشان دادند که فرآیند فشرده‌سازی سبب تغییر ساختار فیزیکی سطح نمونه‌ها گردید.

کلیدواژه‌ها