شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

4 علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ، دانشگاه تهران

چکیده

چوب‌بستنی، یکی از کالاهایی است که واردات آن علیرغم وجود واحدهای تولیدی در داخل کشور، همواره مورد انتقاد بوده است. در این پژوهش جنس چوب‌های مورد استفاده در چوب بستنی‌های وارداتی به کشور شناسایی و همچنین برخی ویژگی‌های کیفی آن‌ها بررسی شد تا نتایج آن مورد استفاده تولیدکنندگانِ داخلی این محصول قرار گیرد. از کارخانه‌های دایتی و میهن، نمونه‌های چوب‌بستنی صاف و گرد و از کارخانه کاله، نمونه‌های صاف تهیه شدند. نتایج شناسایی چوب‌ها نشان داد که جنس توس بیشترین کاربرد را در ساخت چوب بستنی داشته و پس‌ازآن چوب راش قرار دارد. ازنظر زاویه تماس، زبری سطح و میزان مواد استخراجی، چوب‌بستنی ساخته‌شده از چوب راش (میهنِ گرد) متفاوت از دیگر چوب‌بستی‌ها بوده ولی در آزمون‌های ارزیابی حسی، نمونه‌های گردِ میهن و دایتی، فارغ از جنس نمونه‌های چوبی بالاترین امتیازات را دریافت کردند. با توجه به نتایج، ویژگی‌های بهینه برای چوب بستنی‌های تولیدی موردبحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها