پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر آهاردهی شده سطحی، با ترکیب فرمولاسیون نشاسته با لیگنین­های سودا و فرماسل موردبررسی قرارگرفته است لیگنین­های سودا و فرماسل از مایع سیاه باقی‌مانده از پخت­های مربوطه جداسازی شده و سپس با مقادیر 30، 50، 70 و 100 درصد با نشاسته آنیونی جایگزین گردید. همچنین به‌صورت مجزا به مقدار 3/0 گرم بر مترمربع آلوم به‌عنوان عامل کاتیونی به سوسپانسیون آهار اضافه گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با جایگزینی هر دو نوع لیگنین با نشاسته، حتی به‌صورت صد در صد خواص فیزیکی) مقاومت به نفوذ هوا، جذب آب کب، زبری) و ویژگی‌های مکانیکی کاغذهای آهار سطحی شده نسبت به کاغذ شاهد بهبودیافته است. با توجه به نتایج ترکیب با نسبت 50 به 50 لیگنین با نشاسته ازنظر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی عملکرد بهتری داشته است. برای لیگنین سودا بدون آلوم شاخص کشش (N.m/g 21/36) و ترکیدگی (Kpa.m2/g 58/1) نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 55 درصد و 35 درصد افزایش داشته است. در خصوص لیگنین فرماسل بدون آلوم با نسبت 50 به 50 با نشاسته، شاخص کشش47 درصد و شاخص ترکیدگی 27 درصد بهبودیافته است. با توجه به نتایج امکان جایگزینی حداقل 50 درصد نشاسته با لیگنین های فوق‌الذکر وجود دارد که این امر نقش مهمی را در امنیت غذایی و ایجاد ارزش‌افزوده برای کارخانه‌های خمیرکاغذ خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها