بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مطالعه، الیاف موجود در پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت بازیافت شدند. سپس از این الیاف برای تولید نانوکریستال‌ سلولز استفاده شد. مورفولوژی، ساختار شیمیایی و بقایای رزین روی الیاف مورد بررسی قرار‌گرفت. به منظور تولید نانوکریستال سلولز از روش هیدرولیز اسیدی استفاده‌شد. خصوصیات نانوکریستال‌سلولز ساخته‌شده از الیاف بکر و بازیافتی بررسی شد. نتایج نشان‌دهنده تغییر در مورفولوژی و ساختار شیمیایی الیاف بازیافتی بود. الیاف بازیافت‌شده با استفاده از دیگ پخت در مقایسه با الیاف بازیافت‌شده از روش مرسوم بازیافت (با استفاده از اتوکلاو) کیفیت بهتری داشتند. آنالیز عنصری نشان داد که بعد از بازیافت، بقایای رزین روی الیاف بجا می‌ماند.با توجه به مدت زمان کوتاه‌تر تیمار حرارتی و حذف مرحله جداسازی مکانیکی و کیفیت بهتر الیاف بازیافتی، می‌توان گفت استفاده از دیگ پخت روش کارآمدی برای بازیافت پسماندتخته فیبر با دانسیته متوسط محسوب می‌شود. بررسی خواص نانو‌کریستال‌سلولز نشان داد که هیچ تفاوتی بین نانو سلولزهای تولیدشده از الیاف بکر و بازیافتی وجود ندارد و الیاف بازیافتی می‌توانند به خوبی برای تولید نانو کریستال سلولز مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها