استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات چوب و فرآورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

چکیده

با توجه به مشکلات زیست‌محیطی انتشار فرمالدهید و قوانین محدودکننده سازمان‌های نظارتی، امروزه جوامع علمی و صنعتی در دنیا استفاده از چسب‌های بدون فرمالدهید را به‌عنوان یک راهکار جایگزین برای چسب‌های متداول در تولید فرآورده‌های چوبی موردتوجه قرار داده‌اند. این تحقیق نیز باهدف بررسی استفاده از الیاف حاصل از کارتن کهنه در ساخت تخته فیبر با استفاده از چسب سویا انجام‌شده است. برای اصلاح چسب سویا از اسید تانیک به‌عنوان تانن هیدرولیز شدنی استفاده گردید. هم‌چنین الیاف کارتن کهنه با نسبت‌های وزنی 0، 25، 50 و 75 درصد وزن خشک الیاف چوبی در ساخت تخته فیبر استفاده شدند. نتایج حاصل از طیف‌سنجی FTIR نشان دادند که تانن مورداستفاده با اسیدهای آمینه موجود در پروتئین سویا وارد واکنش شده‌اند و احتمالاً پیوندهای کووالانسی برقرار نموده‌اند. نتایج آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبرها نیز نشان دادند که ویژگی‌های موردبررسی در تخته‌های خام تولیدشده پایین‌تر از حد استاندارد 5-622 EN هستند. با توجه به اینکه این تخته‌ها می‌توانند به‌صورت روکش شده به‌عنوان تخته‌های سبز و بدون انتشار فرمالدهید در مکان‌های حساس به انتشار گاز فرمالدهید مورداستفاده قرار گیرند، نیاز به بهینه‌سازی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی این نوع از فرآورده‌های چوبی ضروری است.

کلیدواژه‌ها