تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

چکیده

تیمار­های آنزیمی اثرات متفاوتی بر انواع خمیر­های کاغذ دارند. در این تحقیق تأثیر تیمار آنزیمی سلولاز بر قابلیت آبگیری و ویژگی­های مقاومتی چهار نوع خمیرکاغذ بکر و بازیافتی بررسی گردید. خمیر­کاغذ­های بکر شامل خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) و خمیرکاغذ کرافت رنگ­بری شده وارداتی (­BKP­) و خمیرکاغذهای بازیافتی شامل خمیرکاغذ کارتن کنگره­ای کهنه (­OCC) و خمیر­کاغذ­های جوهر زدایی شده (­DIP) بوده که هر دو نوع خمیرکاغذ بازیافتی از کارخانه‌های داخلی تهیه گردید. برای تیمار آنزیمی خمیرکاغذها، مقدار خشکی خمیرکاغذ 10 درصد، مقدار مصرف آنزیم سلولاز ۵/۰ درصد وزن خشک خمیرکاغذ، دمای واکنش 50 درجه سانتی­گراد، مدت واکنش 60 دقیقه و pH واکنش 5/5 تا 5/6 تنظیم شد. از تمامی خمیرکاغذها قبل از تیمار آنزیمی، کلاسه‌بندی الیاف انجام و پراکنش ابعادی الیاف و نرمه­های موجود در انواع خمیرکاغذ­ها مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر آنزیم سلولاز بر خمیر­کاغذهای شیمیایی و خمیر­کاغذ­های با لیگنین کمتر، بیشتر از خمیرهای نیمه شیمیایی با لیگنین بیشتر است. تیمار آنزیمی سلولاز باعث افزایش ویژگی­های مقاومتی خمیر­کاغذ­های با سلولز بیشتر و بهبود قابلیت آبگیری خمیرکاغذ­های با نرمه­های الیاف بیشتر مانند خمیر­کاغذهای CMP و OCC شده است.

کلیدواژه‌ها