شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مهندسی منابع طبیعی- صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر تیمار پلاسمای سرد بر روی قابلیت پوشش دهی بافت نخل در جهت الگوی برش پوست به مرکز تنه گرده­بینه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، تنه نخل خرما با میانگین قطر 60 سانتی‌متر انتخاب گردید و از ارتفاع برابرسینه گرده‌بینه‌ها دیسک‌های باضخامت 5 سانتی­متر تهیه گردید. سپس نمونه‌هایی سالم و بدون عیب به ابعاد 10×10 سانتی‌متر از سه‌نقطه دیسک: نزدیک پوست، میان‌پوست و مرکز تنه ونزدیک مرکز تنه تهیه گردید. پیش از انجام آزمون‌ها، سطح نمونه‌ها با سنباده پرداخت و سپس مشروط سازی انجام شد. پس از انجام تیمار پلاسمای سرد و سپس پوشش دهی بارنگ پایه آب آکریلیکی، آزمون­ زبری سطح، تر شوندگی و چسبندگی پوشش‌ بر روی نمونه‌ها انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین مقدار دانسیته پایه و کمترین مقدار زبری سطح نزدیک مرکز تنه مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد، تیمار پلاسما سبب افزایش‌تر شوندگی سطح می­شود. با توجه به رابطه­ی معکوس بین زبری سطح و میزان چسبندگی، قبل و بعد از تیمار پلاسما بیشترین و کمترین مقدار چسبندگی کششی به ترتیب در نزدیک مرکز تنه و نزدیک پوست مشاهده شد. می­توان نتیجه­گیری نمود استفاده از تیمار پلاسما باعث بهبود قابلیت چسبندگی در سطح بافت نخل می­شود.

کلیدواژه‌ها