بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

چکیده

تحقیقات در زمینه کاغذهای با ویژگی ضد باکتری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، کاغذهای ضد باکتری با کیتوزان، نانو اکسید روی و ترکیب هم­زمان آن­ها تولید شد. در مرحله اول کیتوزان در سه مقدار 5/1، 5/2 و 5/3 درصد و نانو اکسید روی در مقادیر 5/0، 5/1 و 5/2 درصد، مورداستفاده قرار گرفتند. سپس مقادیر بهینه هر ماده با توجه به تأثیر در عدم رشد باکتری­ها، تعیین و کاغذ با ترکیب هم­زمان کیتوزان و نانو اکسید روی تولید شد. ویژگی­های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذها مطالعه گردید. نتایج نشان داد که مقاومت کششی کاغذ­های تیمار شده با ترکیب کیتوزان و نانو اکسید روی افزایش یافت. درجه روشنی کاغذها کاهش و ماتی افزایش پیدا کرد. همچنین عملکرد ضد باکتریایی کاغذ­ها بر دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مناسب بوده و سبب عدم رشد باکتری­ها شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات