امکانسنجی کاربرد ضایعات اسکناس باطله در ساخت صفحات فشرده چوب-گچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق امکانسنجی کاربرد ضایعات اسکناس باطله در ساخت صفحههای فشرده چوب گچ مورد بررسی قرار گرفت.
30 و 40 درصد جرم خشک خرده چوب و میزان گچ در ، بدین منظور خرده های کاغذ اسکناسهای باطله در سه سطح 20
2 و 3 برابر جرم خشک مواد چوبی و نوع تخته در دو سطح همسان و سه لایه به عنوان عاملهای متغیر /75 ،2/ سه سطح 5
در نظر گرفته شدند. گچ مورد استفاده در این تحقیق از نوع ساختمانی (جبل گچ) بوده و تخته های آزمونی با ضخامت 16
میلیمتر و جرم مخصوص 1 گرم بر سانتیمتر مکعب ساخته شدند. نمونه های آزمونی برای بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی
تهیه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد افزایش مقدار اسکناس باطله سبب کاهش EN تخته ها برابر استاندارد 312
مقاومتهای خمشی و چسبندگی درونی تخته ها میشود. مقاومت خمشی تخته های سه لایه (ضایعات اسکناس در لایه
میانی) در مقایسه با تخته های همسان، بیشتر و لیکن، مقاومت چسبندگی درونی تختههای همسان از سه لایه بالاتر بود.
2 برابر جرم مواد چوبی، سبب افزایش مقاومت خمشی شده و مقاومت چسبندگی داخلی تا 3 برابر / افزایش میزان گچ تا 75
وزن مواد چوبی همواره افزایش می یابد. افزایش میزان اسکناس و گچ سبب کاهش مقدار واکشیدگی ضخامت و جذب آب
تخته ها شد. به طور کلی میتوان گفت که کاربرد 20 تا 30 درصد ضایعات اسکناس باطله به جای ذرات چوبی درساخت
2 برابر نسبت به جرم خشک مواد چوبی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. / تختههای چوب گچ همسان و با میزان گچ 75

کلیدواژه‌ها


[1] Doost Hosseini, K, 2007. Wood composite materials, Manufacturing, Aplications. 2nd ed.

University of Tehran, 708 p.

[2] Habibi, J. 2011. Study on nanosilver treatment on physical and mechanical properties of

MDF panels made from waste of banknote, M.Sc. Thesis, Department of wood science and

technology, Shahid Rajaee Teacher Traning University, 129 pages. (In Persian)

[3] Enayati, A.A. and Hosseinaei, O., 2007.Utilization of Recycled Banknote in

Manufacturing Particleboard, Iranian Journal of Natural Resurces, 60(3):1023-1036. (In

Persian)

[4] Pourjozi Kalesara, M. and Ebrahimi, GH., 2002. Important differences in Some

Properties of Gypsumboard reinforced with two types of natural fibers (Bagasse and Wood),

Polymer science and technology, 15(4):237-243 . (In Persian)

[5] Deng, Y., and Furuno, T. 2002. Study on gypsum bonded particleboard reinforced with

jute fiber, Holzforschuag, 56:440-445

[6] Deng, Y., and Furuno, T. 2001. Properties of gypsum Particleboard reinforced with

polypropylene fiber, Journal wood Sci. 47: 445-450

[7] Deng, Y., Furuno, T. and Uehara, T. 1998. Improvement of the properties of gypsum

particleboard by adding cement, Jurnal wood Sci. 44:98-102

[8] Sadeghifar, H. and Resalati, H., 2007. Research on Recycling and Deinking of Money

Paper, Iranian Journal of Natural Resurces, 59(4):953-961. (In Persian)