بررسی مقاومت کششی انواع اتصالهای ثابت و بازشونده در تخته فیبر با دانسیته متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق به اندازه گیری و مقایسه مقاومت کششی اتصال های جداشدنی و ثابت استفاده شده برای اتصال دو قطعه چند
به یکدیگر، شامل اتصال گوشه ای فلزی و الیت، دوبل (Medium Density Fiberboard) سازه تخته فیبر با متوسط
چوبی، پیچ و بیسکویت چوبی، پرداخته شده است.
20cm×18/4cm به ابعاد MDF از دو قطعه ،L نمونه های مورد آزمایش به شکل ، D1761, ASTM برابر استاندارد
ساخته شدند، تکرار در نظر گرفته شده برای هر تیمار 5 نمونه می باشد. هشتاد نمونه مورد بررسی در این مقایسه و ارزیابی
10 آغشته شده با چسب پلی وینیل mm 8و mm عبارتاند از: اتصال های ثابت شامل اتصال دوبل چوبی آجدار با قطرهای
50 ، اتصال بیسکویت چوبی شماره 10 آغشته شده با چسب پلی وینیل استات و mm 40 و mm استات، اتصال پیچ با طول های
10 و اتصال جداشدنی فلزی mm 8و mm اتصال های جداشدنی شامل اتصال الیت ، اتصال الیت تقویت شده با دوبل به قطرهای
10 . در اتصال های ثابت جهت بررسی تاثیر روکش، از صفحه- mm 8و mm با خار و بدون خار تقویت شده با دوبل به قطرهای
با روکش و بدون روکش استفاده شد. MDF های
بنا بر نتایج به دست آمده مقاومت اتصال گوشه ای جداشدنی خاردار بیشتر از اتصال گوشه ای جداشدنی بدون خار می باشد،
8 و اتصال الیت mm 10 بیشتر از اتصال الیت با دوبل mm همچنین مقاومت اتصال گوشه ای جداشدنی اتصال الیت با دوبل
8 است. مقاومت اتصال ثابت mm 10 بیشتر از مقاومت اتصال ثابت دوبل mm بدون دوبل می باشد. مقاومت اتصال ثابت دوبل
4 بدون روکش می باشد. بالاترین میزان مقاومت دراتصال گوشه ای cm 5 بدون روکش نیز بیشتر از مقاومت پیچ cm پیچ
5 بدون روکش دارای بالاترین مقاومت است. cm 8 تشخیص داده شد. در اتصال های ثابت اتصال پیچ mm خاردار با دوبل
84 درصد در بهبود مقاومت اتصال پیچ تاثیر گذار هستند.بر پایه نتایج به / 90 و 1 / طول پیچ و روکش به ترتیب به میزان 4
5 بدون cm 2434/93 نیوتن) و اتصال پیچ ) 8mm دست آمده همچنین دو تیمار اتصال جداشدنی خاردار با دوبل
31545 نیوتن) برتر تشخیص داده شدند. / روکش( 76

کلیدواژه‌ها


] Ebrahimi G. 2007. Structural Engineering Design Furniture. Tehran university press.

Tehran, Iran, 647 p. (in persion)

[2] Esfandyari A. taghavinegad B. 2007. Study of Furniture Industry and wooden

construction. Non-metal industry office Ministry of Industries and Mines, 815p. (in persian)

[3] Smardzewski, J., and Prekard S., 2002. Stress Distribution in Disconnected Furniture

Joints, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 7 (1) 503-509

[4] Rajak Z. I. B. H. A. and Eckelman C. A., 2001. Lecturer, Dept . of Wood tech., MARA

Institue of Technology, Malaysia.

[5] Grbac I., Tkales S., Tvelic Z., 2002. Testing the strength of beech (fagus sylvatica L.) and

pine (pinus sylvatica L) corner joints, drvana industriga 48(4): 195-204

[6] Smardzewski, J., and ozarska, B., 2002. Rigidity of cabinet furniture with semi-riged

joints of the confirmat type, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 9(2): 1328-

1335

[7] Ho,C., and Eckelman A., 2004. Use of performance tests in evaluating joint and fastener

strength in case furniture, Forest Products Journal 11(3): 294-303

[8] Guntekin, E., 2004. Performances of furniture joints ready for fitting. Wood Technic

(5):17–21

[9] Ghofrani, M. Noori, H. 2006. Lateral holding strength of wooden dowel, screw and readyto-

assemble joints constructed of medium density fiber board, Iranian journal of wood and

paper science research 24 (2), 231-243 (in persian)

[10] Smardzewski, J. Papuga T., 2004. Stress Distribution In Angle Joints Of skeleton

furniture, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18(1):90–98.

[11] Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M. and Celikel, U., 2008. Determination of diagonal

compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood

biscuits, Materials and Design (30): 665-670

[12] Altinok, M., Huseyin Tas, H. and Cimen, M. 2008. Effects of combined usage of

traditional glue joint methods in box construction on strength of furniture, Materials and

Design (30) 3313–3317

62 بررسی مقاومت کششی انواع اتصالهای ثابت و بازشونده در

[13] liu, W., eckelman A. 1998. Effects of number of fasteners on the strength of corner joints

for cases. Forest Products Journal. 48,(1) 93-95

[14] ozarska B., smardzewski j. 2005. Rigidity of cabinet furniture with semi-riged joints of

the confirmat type, Materials and Design, 55: 56-63

[15] Atar, M. and Ozcisfi A., 2007. The effects of screw and back panels on the strength of

corner joints in case furniture, Materials and Design 56 (4) 35-40.

[16] Tankut, N. A. and tancut N., 2009. investigationsthe effects of fastener, glue and

composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction,

Materials and Design 29 (3) 519–525

[17] Ho C., Eckelman A., 2001. use of performance tests in evaluating