کلیدواژه‌ها = Kluyveromyces marxianus
1. اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-51

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی