کلیدواژه‌ها = برنامه کوره- خشک کردن- تبریزی- چوب- عیب‌های چوب خشک‌کنی
بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 13-25

سهراب رحیمی؛ قنبر ابراهیمی؛ داوود پارساپژوه؛ اصغر طارمیان؛ ایرج منصوریار