کلیدواژه‌ها = چوب شاخه
مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 139-152

ابراهیم پوریزدیان محمدآباد؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی