نویسنده = حسین یوسفی
اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 395-405

حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا


اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 223-234

بهنام صادقی نیک؛ امیر خسروانی؛ بهبود محبی؛ حسین یوسفی


بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 251-262

سعیده رستگار؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی


بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 263-275

مصطفی سفیدروح؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ محمد حسین پل؛ غلامحسین لیاقت؛ حسین یوسفی