نویسنده = مقداد جورغلامی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-483

سمیه خواجوی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پیام مرادپور