نویسنده = نورالدین نظرنژاد
بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 235-246

نجمه موسوی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور


بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 255-267

نورالدین نظرنژاد؛ شقایق رضانژاد؛ حسن شریفی


تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-77

محمدتقی منقولی؛ قاسم اسدپوراتوئی؛ نورالدین نظرنژاد؛ سیدمجید ذبیح زاده