نویسنده = نورالدین نظرنژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


2. مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 255-267

نورالدین نظرنژاد؛ شقایق رضانژاد؛ حسن شریفی


3. بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 407-415

بردیا صدیفی؛ نورالدین نظرنژاد؛ حسن شریفی


4. تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-77

محمدتقی منقولی؛ قاسم اسدپوراتوئی؛ نورالدین نظرنژاد؛ سیدمجید ذبیح زاده