نویسنده = محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 139-152

ابراهیم پوریزدیان محمدآباد؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

صدیقه حسینخانی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی